top of page

NEDERLANDS

Evenement:

Couple's Night (Voor gehuwden, zij die verkering hebben, verloofden)

Ticketprijs:

€30 per koppel

 

Wanneer:

14 februari 2016

 

Dag en tijd:

Dinsdag, 18:30

 

Plaats:

Parklaan 3

2300 Turnhout

België

 

Kledingvoorschrift:

Formele kledij

 

 

Welke betere manier om Valentijnsdag te vieren dan in onze Couple's Night te zijn!

 

Het is heel belangrijk om altijd tijd te geven aan elkaar hoe druk het leven  ook kan zijn en hoe lang jullie ook samen zijn. Houd het vuur brandend!

 

Dit evenement is niet alleen voor gehuwden en verloofden, maar ook voor degenen die nog steeds aan het daten zijn. Afgezien van het diner en koppels games, zal er ook onderwijs worden gedeeld over hoe je een sterkere relatie kan opbouwen en hoe te blijven in de liefde met je partner en de vlinders in je buik te houden!

En voor degenen die gewoon aan het daten zijn, het is een goede manier om meer te leren over het huwelijk!

 

Wat gaat er gebeuren?

Er zal een gereserveerde tafel voor u en uw geliefde zijn voor het diner.

En dan zullen we relatie-building games houden waar u en uw partner plezier kunnen hebben en misschien zelfs over hem / haar nog meer te weten zullen komen!

Er zal ook een sessie zijn over hoe je een sterkere relatie kan opbouwen en het zal zich richten op uw identiteit in de relatie, wat Gods oorspronkelijke  bedoeling was in het huwelijk, do's en don'ts en nog veel meer adviezen. Het zal zeker helpen en je relatie versterken!

We zullen de avond met romantische dans beëindigen. Het is oké als je niet de beste danser bent in de wereld, maar de inspanning telt altijd! Mannen, neem haar mee naar de dansvloer en geef elkaar die verliefde blik net zoals toen alles begon.

 

Het is heel belangrijk dat je je inschrijft en betaalt op voorhand, want er zijn slechts beperkte plaatsen beschikbaar voor dit evenement. Deze registratie wordt automatisch gesloten wanneer de limiet wordt bereikt.

Deadline voor de inschrijving is tot 12 februari! Dus mis het niet!

 

Online betalen is beschikbaar via Paypal en credit card. Wilt u contant of direct betalen van de bank, adviseren wij u om dit te doen tijdens onze diensten.

 

Na een succesvolle registratie ontvangt u een bevestiging via e-mail. De entree kaart zal via de post naar uw adres gestuurd worden na de succesvolle betaling, online of in persoon. De toegangskaart moet aan de ingang aan het begin van de gebeurtenis worden getoond. Dus hoe eerder u zich inschrijft, hoe eerder u de toegangskaart krijgt en minder zorg heeft voor eventuele vertraging van de post.

 

Dus waar wacht u op? Breng je geliefde naar onze Couple’s Night en wij zijn er zeer zeker van dat u er geen spijt van zult krijgen!

ENGLISH

Event:

Couple's Night (For married, dating, engaged couples)

Ticket price:

€30 per couple

When:

February 14, 2016

Day and time:

Tuesday, 6:30 PM

Location:

Parklaan 3

2300 Turnhout

Belgium

Dress code:

Formal attire

What better way to celebrate Valentine's Day than to be in our Couple's Night!

It's very important to always give time to each other no matter how busy life can be and no matter how long you are together. Keep the fire burning!

This event is not only for married and engaged couples, but also for those who are still dating. Aside from the dinner and couples games, some teaching will be shared on how to build a stronger relationship and stay in love with your partner and keep the butterflies in your tummy!

And for those who are just dating, it's good way to learn about marriage!

What's going to happen?

There will be a reserved table for you and your sweetheart for dinner.

And then, we will have some relationship-building games where you and your partner can have fun and maybe even get to know him/her even more!

There will also be a session about how to build a stronger relationship and it will focus on your identity in the relationship, what God originally intended in marriage, do's and don'ts and many more advices. It will certainly help and boost your relationship!

We will end the evening with some romantic couple dance. It's okay if you are not the best dancer in the world, but the effort always counts! Men, take her to the dance floor and give each other that sweet look just like when everything began.

It's very important that you register and pay beforehand because there are only limited seats available for this event. This registration will automatically close when the limit is reached.

Deadline for registration is until the 12th of February! So don't miss it!

Online payment is online available through Paypal and credit card. If you wish to pay cash or directly from the bank, we advice you to do so during our services.

After successful registration, you will receive a confirmation via email. The entrance card will be sent to your address via mail after the successful payment, whether online or in person. The entrance card has to be shown by the entrance at the beginning of the event. So the earlier you register, the earlier you will get the entrance card and less worry for possible delay from the post. 

So, what are you waiting for? Bring you loved one to our Couple's Night and we are very sure that you will not regret it!

Registration

Thank you for registering! Scroll down to proceed to online payment. You can also pay in the church until 12th of February. You will receive your entrance card, once we received the payment.

bottom of page